Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye

Intézmény által biztosított szolgáltatások:

ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – pszichiátriai betegek otthona,

ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – fogyatékos személyek otthona,

támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Főigazgatói rendelkezés esetén.

fejlesztő foglalkoztatás.

 

 Az intézmény szolgáltatásainak célja, feladata:

A szolgáltatás célja, feladata ápoló-gondozó otthonok vonatkozásában:

biztonságos és nyugodt életfeltételeket,

kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket,

személyre szóló ápolást – gondozást, és

ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtson minden ellátást igénylő számára.

Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére az Szt. 67.§. (1) bekezdésében meghatározott teljes körű ellátást biztosítja.

Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára való tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.

A személyes gondoskodás keretében a költségvetési szerv a lakók számára teljes körű ellátást biztosít, mely a következő szolgáltatásokban, szolgáltatási elemekben valósul meg:

lakhatás biztosítása

felügyelet biztosítása

gondozási tevékenység (egészségügyi, pszichiátriai, jogi, stb.);

ápolási tevékenység (az egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység);

étkeztetés (életkori, egészségügyi sajátosságokat figyelembe véve);

ruházat biztosítása (egészségi, életkori, szezonális sajátosságok figyelembe vételével);

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

Szállítás

egészségügyi ellátás:

egészségmegőrző felvilágosítás,

rendszeres orvosi felügyelet,

ápolás,

szakorvosi ellátáshoz jutás,

kórházi kezeléshez jutás,

rendeletben meghatározott gyógyszerhez jutás.

az ellátott gyógyszerszükségletének biztosítása:

intézményi finanszírozású,

saját térítésű.

mentálhigiénés ellátás:

esetkezelés,

személyre szabott bánásmód,

Pedagógiai segítségnyújtás,

Fogyatékos személyek részére gyógypedagógiai segítségnyújtás,

konfliktushelyzetek megelőzése,

szabadidő kulturált eltöltése,

családi kapcsolatok ápolása,

gondozási tervek megvalósítása,

aktivitást elősegítő fizikai tevékenységek,

szellemi és szórakoztató tevékenységek,

készségfejlesztés,

fejlesztő foglalkoztatás,

szocioterápiás foglalkoztatás,

közösségi fejlesztés

érték- és vagyonmegőrzés,

az intézményben elhunytakkal kapcsolatos komplex teendők,

a költségvetési szerv kapcsolatrendszereinek működtetése (külsők, belsők),

 

Az intézményi alapszolgáltatásokon túli szolgáltatások:

büfészolgáltatás,

fodrász,

hitélettel kapcsolatos szolgáltatások (haldoklók spirituális ellátása, stb.).

Az intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő, és az intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet jelenti.

A mentálhigiénés ellátás során:

egyéni szükségletekhez igazodó,

személyre szabott,

mindenkori egészségi, fizikai állapotot figyelembe vevő,

biztonságos,

az általános emberi és speciális ellátotti jogokat tiszteletben tartó,

személyiség fejlődést szolgáló,

minőségi élet éléséhez szükséges,

tervszerű, folyamatos, kiegyensúlyozott feladat végrehajtás.

Szolgáltatásainkat úgy szervezzük meg, hogy az ellátottaink állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen:

A személyes gondoskodás során fokozott gondot fordítunk arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai érvényesüljenek, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet alakuljon ki.

Mint ápoló-gondozó otthon, gondoskodunk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkezéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás).

Gondoskodunk az igénybevevő személyek konfliktusainak megoldásában, szociális és mentális gondozásukban, egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez juttatásukban, teljes körű ellátásukban.

Az intézményi szolgáltatást igénylők ellátását, az ellátotti létszám függvényében, gondozási egységek, illetve gondozási csoportok kialakításával szervezzük meg.

Gondozási feladatunk, hogy a szolgáltatást igénybevevő személyek részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtsunk, amelynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesüljön.

Ápolási feladatunk, hogy a gondozás során közvetlenül felmerülő és szociális intézményünk keretei között biztosítható egészségügyi állapot helyreállítását biztosítsuk.

Gondoskodunk az igénybevevők mentálhigiénés és pedagógiai ellátásáról, az igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével.

Elkészítjük a fogyatékos személyek egyéni fejlesztési tervét, amely terv az ellátott személyről készített (gyógy)pedagógiai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés, mely tartalmazza az egyénre szabott bánásmód leírását és az önellátási képesség fejlesztését. Pszichiátriai betegeink számára egyéni gondozási tervet készítünk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az ellátott állapotát, ennek érdekében a fejlesztési terveket, az egyéni gondozási terveket az intézményvezető által kijelölt munkacsoport félévente értékeli.

 

Mentálhigiénés ellátás: Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. Mentálhigiénés csoport feladata az ellátást igénybevevők állapotának megfelelő képességfejlesztő, terápiás, illetve, a szabadidő kulturált eltöltésének szervezése. A gondozó személyzettel közösen a gondozási, a fejlesztési, illetve rehabilitációs tervek kidolgozása.

Egyéni- és csoportfoglalkozások keretében biztosítja:

esetkezelést

a személyre szabott bánásmódot;

a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést;

a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit;

a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,

az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit;

a gondozási, az egyéni fejlesztési tervek illetve rehabilitációs tervek megvalósítását;

a hitélet gyakorlásának feltételeit,

segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

A bentlakásos intézménynek mindent meg kell tennie az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében. Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni:

az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna, stb.), a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás, stb.);

a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások, stb.).

Intézményünk pedagógiai fejlesztő foglalkozásokat szervez, amely mind a szellemi, mind a testi aktivitás fenntartását kívánja elősegíteni. Ennek keretében olyan foglalkozásokat szervezünk, amelyek elősegítik az ellátottak:

motorikus fejlesztését,

beszéd és kommunikációfejlesztését,

gondolkodás és emlékezetfejlesztését,

önállóságuk és önkifejezésük fejlesztését.

Az aktivitást segítő tevékenységeket – az ellátást igénybe vevők közreműködésével – a mentálhigiénés csoportvezető előre megtervezi és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítja.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bacsbarka.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.