Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye

Bekerülés az Otthonba

A pszichiátriai betegek otthonába az a 18. életévet betöltött krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

Intézményünk fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Vármegyei Kirendeltség 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Intézményünkbe az elhelyezés iránti kérelmet azon személyek adhatják be, akik Bács-Kiskun vármegye területén bejelentett állandó lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Intézményünk a megüresedő férőhelyeket, - olyan pszichiátriai beteg személyekkel töltheti be, akik élete, testi épsége közvetlen veszélybe kerülne az intézményi ellátás hiányában, és gondozása egyéb módon nem biztosítható.

 

A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve - amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül, - a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő felvételt megelőző, - három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezés az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő

személy kizáró vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A cselekvőképességet korlátozó vagy részlegesen korlátozó személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével, - vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta, - önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, akkor az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Annak a személynek a bentlakásos szociális intézménybe

történő elhelyezését, akinek cselekvőképessége a gyámhivatal ideiglenes gondnokrendelő határozata alapján e jognyilatkozat megtételében korlátozott, az ideiglenes gondnok csak a bíróság ideiglenes gondnokrendelés fenntartásáról rendelkező jogerős végzése alapján kérheti.

 

A kérelmek beérkezését követően a kérelmet nyilvántartásba vesszük, ezt követően elvégezzük a kérelmező előgondozását, és besoroljuk a várakozók sorába. Ezekről írásban értesítjük a kérelmezőt és – amennyiben gondnokság alatt áll – kirendelt gondnokát.

 

Adatlap a szociális intézményi ellátás igényléshez Az adatlapok az intézmény honlapjáról www.bacsbarka.hu letölthetőek.

A felvételi kérelmet postai úton: Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16. címére kell benyújtani.

Személyesen: az intézmény címén, H-Cs: 8-16 h, P: 8-13 h között

 

Az adatlapok kitöltésénél minden kérdésre választ kell adni, és dátummal el kell látni.

Benyújtandó iratok, mellékletek:

1. Kérelem szociális intézményi ellátás igényléséhez

Érvényes személyazonosító igazolvány fénymásolata

Lakcímkártya fénymásolata

TAJ-kártya fénymásolata

Adókártya fénymásolata

Gondnokkirendelő határozat fénymásolata

Cselekvőképesség mértékére vonatkozó jogerős bírói ítélet fénymásolata

 

2. Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

PSZICHIÁTER SZAKORVOS TÖLTI KI (orvosi bélyegzővel, intézmény hosszú bélyegzőjével ellátva)

Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentés vagy 3 hónapnál nem régebbi

részletes kórrajzkivonat

Az igénybevevő pszichiáter szakorvosának szakvéleménye

 

3. Jövedelemnyilatkozat

az utolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítője (zöld színű „kutyanyelv”), esetenként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság aktuális igazolása a folyósított ősszegről, vagy az utolsó bankszámlakivonat

 

4. Vagyonnyilatkozat

pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a takarék-betét-szerződés másolatát

ingatlanvagyonról egy már meglévő helyrajzi számot tartalmazó okirat másolata

Csatolandó továbbá az ellátást (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, családi pótlék, fogyatékossági támogatás, aktív korúak ellátása) megállapító határozat, az NRSZH, vagy jogelődje (ORSZI) szakvéleményének fénymásolata.

 

További tudnivalók:

Az a kérelmező, aki az intézmény működési engedélyében meghatározott ellátási területen nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, elsősorban az érintett személy közvetlen érdekét szolgáló, különösen indokolt esetben (pl. családegyesítés, a megyében lévő rokoni kapcsolatok) az adott ellátási területi ellátottak igényeinek veszélyeztetése nélkül vehető fel, legfeljebb a jogszabályban meghatározott arányban (az intézmény férőhelyeinek 10 %-ig).

Intézményi elhelyezésre csak az előírt mellékletek teljesértékű csatolását követően kerülhet sor!

Weboldalunkon sütiket használunk

A bacsbarka.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.